ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladový slovník

Prekladový slovník

Nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník

Slovník obsahuje 41 000 súčasných, aktuálnych, a najmä špecifických termínov zadefinovaných normami, zákonmi a odbornými publikáciami najmä z oblasti architektúry, dopravných stavieb, ekologického stavania, geodézie, geológie, hygieny bývania, inžinierskych stavieb, konštrukcií pozemných stavieb, nakladania s odpadmi, porúch stavieb, povrchových úprav, požiarnej ochrany budov, skúšobníctva, statiky, stavebnej chémie, stavebnej mechaniky, stavebných strojov, tepelnej ochrany budov, podzemných stavieb, skládok odpadov, spaľovní odpadov, technických zariadení budov, vodných stavieb, výplní otvorov stavebných konštrukcií atď..

Jazyk je úzko spojený s našim životom, vyvíja sa spolu s ním a každým dňom je bohatší. Tento slovník je preto odrazom poznania v čase jeho vydania. Ako autorka tohto diela sústavne rozširujem databázu, na základe ktorej vyšiel v roku 2002 a keby teraz vyšlo jeho rozšírené vydanie, počet mnou spracovaných termínov by sa približoval k číslu 65 000.

slovník vyšiel vo vydavateľstve JAGA